LS&H Lawyers B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel in Rotterdam.

1. Het doel van LS&H Lawyers B.V. is de uitoefening van de rechtspraktijk in de ruimste zin des words, als advocaat/advocaten. In deze rechtspraktijk kan LS&H Lawyers B.V. zich, van tijd tot tijd, laten bijstaan door personen die zij inschakelt in verband met de uitvoering van werkzaamheden voor cliënten.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden door of namens LS&H Lawyers B.V. en op alle juridische relaties van LS&H Lawyers B.V. met derden.

3. LS&H Lawyers B.V. is de exclusieve contractpartij met betrekking tot alle (opgedragen) werkzaamheden, zelfs indien het de expliciete of impliciete intentie is dat de (opgedragen) werkzaamheden worden uitgevoerd door een specifiek persoon. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 (2) van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Indien derden worden betrokken bij de uitvoering van de (opgedragen) werkzaamheden van LS&H Lawyers B.V., zal LS&H Lawyers B.V., indien en voor zover mogelijk, op voorhand cliënt raadplegen en zorgvuldigheid in acht nemen bij de selectie van dergelijke derden. LS&H Lawyers B.V. is niet aansprakelijk voor enig nalaten of fout door dergelijke derden bij de uitvoering van de werkzaamheden.

5. Iedere aansprakelijkheid van LS&H Lawyers B.V. voor door, namens of op verzoek van LS&H Lawyers B.V. uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden dan wel werkzaamheden welke op enige andere wijze verband houden met enige door cliënt aan LS&H Lawyers B.V. verleende opdracht is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval de door LS&H Lawyers B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Dergelijke werkzaamheden omvatten tevens een nalaten om te handelen. Dergelijke bedragen zijn inclusief het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van LS&H Lawyers B.V. komt.

6. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van LS&H Lawyers B.V., vrijwaart de cliënt LS&H Lawyers B.V. tegen, en zal cliënt LS&H Lawyers B.V. schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen op LS&H Lawyers, aanspraken en acties die een derde op enig tijdstip op LS&H Lawyers B.V. mocht hebben dan wel tegen LS&H Lawyers B.V. instelt, en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de uitgevoerde en/of uit te voeren werkzaamheden door, namens of op verzoek van LS&H Lawyers B.V. voor cliënt of die anderszins verband houden met een door cliënt aan LS&H Lawyers B.V. verleende opdracht, daaronder mede begrepen zonder enige limitering alle schade, kosten en uitgaven die LS&H Lawyers B.V. lijdt cq. maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of actie.

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient cliënt aan LS&H Lawyers B.V. een honorarium te voldoen dat is vastgesteld op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde uurtarief, welk uurtarief periodiek wordt vastgesteld door LS&H Lawyers B.V. Tevens is cliënt aanvullend op het honorarium aan LS&H Lawyers B.V. verschuldigd een vergoeding van reguliere kantoorkosten van vijf (5) procent van het honorarium. Voorts is cliënt verschuldigd aan LS&H Lawyers B.V. de out-of-pocket uitgaven betaald door LS&H Lawyers B.V.. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting, tegen het alsdan geldende tarief.

8. De facturen van LS&H Lawyers B.V. dienen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur te zijn betaald. Indien een factuur niet tijdig is betaald, heeft LS&H Lawyers B.V. het recht om rente in rekening te brengen over het niet betaalde bedrag ter hoogte van de wettelijke rente vanaf de vijftiende 15 e dag na factuurdatum.

9. Cliënt dient binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan LS&H Lawyers B.V. kenbaar te maken indien er eventuele klachten zijn over de factuur en/of de werkzaamheden waarop de factuur betrekking heeft. Bij gebreke hiervan wordt cliënt geacht zowel de juistheid als de verschuldigdheid van de factuur te erkennen en heeft cliënt het recht verwerkt om te klagen over de factuur en/of de werkzaamheden waarop de factuur betrekking heeft. Cliënt is niet gerechtigd de betaling van enige factuur te verrekenen.

10. Op de rechtsverhouding tussen LS&H Lawyers B.V. en cliënt is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van Rotterdam is exclusief bevoegd ten aanzien van geschillen die ontstaan tussen LS&H Lawyers B.V. en cliënt. Deze algemene voorwaarden kunnen worden ingeroepen door LS&H Lawyers B.V., alsmede door enige persoon die betrokken is bij de uitvoering van een opdracht voor cliënt. Hetzelfde geldt voor voormalige werknemers van LS&H Lawyers B.V.

11. Deze algemene voorwaarden zijn tevens opgesteld ten faveure van de managing director en de aandeelhouder van LS&H Lawyers B.V., alsmede van de managing director van voormelde aandeelhouder en van alle personen die werken of hebben gewerkt voor LS&H Lawyers B.V. als advocaat, in de hoedanigheid van partner, werknemer of anderszins.

12. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. In geval van enig verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst betreffende de inhoud of toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, prevaleren de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.